Адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Алар түздөн-түз колдонулат, бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишинин мааниси менен мазмунун аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан адам укуктарын коргоону чагылдырган мамлекеттик жана расмий тилдерде видеоролик даярдалды.