КАЙРЫЛУУЛАР БОЮНЧА НУСКАМА

Кайрылууңузду онлайн кабылдама аркылуу жѳнѳтөрдүн алдында тѳмѳндөгү маалымат менен таанышыңыз.

1. Электрондук кайрылууну жѳнѳтүүнүн алдында форманы туура толтуруу зарыл.

2. Эгерде кайрылуучу жарандын фамилиясы, аты, атасынын аты (акыркысы – бар болсо) жана электрондук почтанын дареги (e-mail) кѳрсѳтүлгѳн болсо, жооп авторго электрондук документ формасында жѳнѳтүлѳт.

3. Кайрылуунун каралышы жѳнүндѳ анын авторуна билдирме формада кѳрсѳтүлгѳн электрондук почтанын дареги (e-mail) боюнча электрондук түрдѳ жѳнѳтүлѳт.

4. Кайрылуу архивдештирилбестен бир файлга салынган электрондук документтерди жана материалдарды камтыйт. Салынган файлдын кѳлѳмү 5 Мб ашпайт. Тѳмѳнкү форматтагы файлдар салынат: txt, doc, rtf, xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, png, tif, pcx, mp3, wma, avi, mp4, mkv, wmv, mov, flv. Башка форматтар иштетилбейт.

5. Кайрылуулар «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине ылайык тѳмѳнкү учурларда кароого кабыл алынбайт:

  • адепсиз жана кемсинтүүчү, мазактоочу сѳздѳр камтылса;
  • текст латиницаны колдонуу менен  жазылса же бардык сѳздѳр баш тамга менен жазылса, сүйлѳмдѳргѳ ажыратылбаса;
  • почтасынын дареги толук жана так кѳрсѳтүлбөсѳ;
  • кайрылуу арыздануу, даттануу, сунуштоо иретинде жазылбаса;
  • андан тышкары, мамлекеттик бийликте тѳңкѳрүш жасоого, улуттар аралык жана конфессиялар аралык жаңжалга үгүттѳѳлѳрдү камтыса.

6. Электрондук түрдѳ жѳнѳтүлгѳн кайрылуулардын авторлорунун жекече маалыматтары жекече маалымат жѳнүндѳ мыйзамдын талаптарын сактоо менен сакталат жана иштетилет.